Manifest

Manifest Nieuwe Garde

Ondanks het feit dat we al even bestaan, blijven ze maar komen, de vragen. Waarom een netwerk voor jonge creatieven? Wie heeft daar wat aan? Wat houdt dat dan in? In ons Manifest maken we daarom voor eens en altijd duidelijk waarom zoveel mensen zoveel vrije tijd steken in – kennelijk voor velen – zoiets onbegrijpelijks.

April 2004 zag Nieuwe Garde (NG) het levenslicht. Onder het motto “1+1=3″ stellen wij als stichting ons sindsdien tot taak jonge creatieven via uiteenlopende projecten met elkaar in contact te brengen. Een creatief persoon combineert in onze ogen scheppend vermogen met een open houding. Deze eigenschappen komen samen in het vermogen van deze persoon om nieuwe betekenisvolle verbanden te maken. Een creatief netwerk is meestal onzichtbaar en dynamisch. We willen in het netwerk van creatieven optreden als katalysator en dit daarmee tastbaar maken voor de creatieven zelf en zichtbaar voor de samenleving als geheel. Hiervoor hebben we natuurlijk onze redenen, de belangrijkste zijn hieronder te lezen.

1. Het tastbaar maken van het netwerk in uiteenlopende projecten biedt creatieven de kans zich te spiegelen aan andere creatieven. Uitgangspunt hierbij is het doorgeven en uitbreiden van kennis en vaardigheden. Nu ontmoeten creatieven elkaar incidenteel en voornamelijk binnen hun disciplinaire kaders. NG vindt dat naast de disciplinaire verschillen, creatieven veel overeenkomsten kennen. Juist de combinatie van verschillen en overeenkomsten biedt een inspirerend spanningsveld. NG wil daar speelruimte voor creëren. De noodzaak voor deze speelruimte komt in de twee volgende punten naar voren.

2. Het tastbaar maken van het netwerk geeft de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder een bredere definitie dan gebruikelijk is. Onze (post-)moderne samenleving kent vele ambivalente fenomenen. Het inhoud geven aan een authentieke identiteit is daar een van. Dit fenomeen geeft ons enerzijds de vrijheid om zelf keuzes te maken betreffende het vormen van onze identiteit. Anderzijds schept het ruimte voor een gefragmenteerde persoonlijkheid. We worden tegenwoordig op velerlei manieren aangesproken maar nooit herkennen we in de aangeboden informatie onszelf als geheel. NG is van mening dat er behoefte is aan overkoepelende verhalen en tegelijkertijd een authentieke identiteit. Bij NG is men niet alleen man, vrouw, student, kunstenaar, Nederlander of consument, etc. Bij NG is iemand alles tegelijkertijd, verbonden door een specifiek verhaal: Creativiteit.

3. Het concretiseren van het netwerk geeft ruimte aan creativiteit. Creativiteit is in onze ogen een noodzakelijke voorwaarde voor een leefbare en flexibele samenleving. In haar projecten wil NG risicovolle speelruimte creëren, vrij van de gebruikelijke politieke, sociale en economische belangen. Door het wegnemen van bijvoorbeeld commerciële belangen wordt deze ruimte aanzienlijk vergroot. Het creëren van zo’n speelruimte wil niet zeggen dat deze vrijblijvend is. Volgens NG is een voorwaarde voor relevante creativiteit dat zij niet vrijblijvend is. Wil Creativiteit van betekenis zijn voor betrokkenen dan is het nodig de grenzen van de speelruimte te kennen.

Een project waarin deze drie aspecten nadrukkelijk naar voren zijn gekomen is het acht-uur overwerken voor een goed doel. Creatieven uit heel Nederland hebben teams gevormd en zijn aan de slag gegaan met een concrete vraag van een bestaand “Goed Doel”. De speelruimte werd daarbij duidelijk aangegeven: “Zorg – met uiteenlopende onbekende creatieven – in acht uur voor een uitvoerbaar concept ten behoeve van het betreffende goede doel”. Acht-uur overwerken en andere georganiseerde projecten illustreren dat door het risicovol ruimte geven aan creativiteit de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de deelnemers vergroot wordt. NG heeft inmiddels een vertrouwen in de capaciteit van haar netwerk. Dit vertrouwen heeft zich onder meer vertaald in de organisatiestructuur van NG.

Het bestuur van NG initieert, geeft richting en fungeert als aanspreekpunt. Daarnaast zijn zelfstandige werkgroepen actief, zowel tijdelijk als permanent. Zo kan voor ieder nieuw project een specifieke werkgroep worden samengesteld. De inhoud en vorm van een project wordt bepaald door de personen in de betreffende werkgroep. Hierdoor krijgen de werkgroepen ruimte voor hun eigen dynamiek. Het verhaal van Creativiteit wordt dus geschreven door haar betrokkenen.